26.06.1945 - Хартата на Обединените нации

Знаме на Организацията на обединените нации

Уставът (Хартата) на Обединените нации е договор, който образува и основава международната Организация на обединените нации и е подписан на 26.06.1945 г. на Конференция в Сан Франциско, Калифорния, САЩ от 50 от 51-те страни, първоначални членки на организацията (Полша го подписва по-късно).

Договорът влиза в сила на 24.10.1945 г., след като е ратифициран от петте постоянни члена  на Съвета за сигурност - Великобритания, Китай, САЩ, СССР и Франция.

Основна цел на ООН е спазване на мира и сигурността. Основавайки се на принципите за равни права и самоопределяне на народите, тя развива и приятелските международни отношения. Организацията полага грижи за постигането на световно сътрудничество при разрешаването на международни проблеми от културно, икономическо, социално или хуманитарно естество. Междувременно ООН трябва да послужи като средище, където да се обединят усилията на всички нации за постигането на поставените цели.

Държави-членки                                                                                                                 Снимка

България е приета за пълноправен член на ООН на 14.12.1955 г.

Понастоящем в ООН членуват 193 държави. От всички международно признати държави, единствено Ватиканът не е член на ООН.

Харта на Обединените Нации - Преамбюл

"Ние, народите на Обединените нации, решени

да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечеството, и

да потвърдим отново нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените, както и в равенството на големите и малките народи, и

да създадем условия, при които може да се поддържа справедливостта и зачитат задълженията, произтичащи от договорите и от другите източници на международното право, и

да насърчаваме социалният прогрес и подобряваме условията на живот при по-голяма свобода и за тези цели

да проявяваме търпимост и да живеем задружно в мир един с друг, като добри съседи, и

да обединим силите си за поддържане на международния мир и сигурност, и

да осигурим посредством приемане на принципи и установяване на методи, гарантиращи, че въоръжената сила не ще се използва освен в общ интерес, и

да използваме международните институции за развиване на икономическия и социалния прогрес на всички народи.

Решихме да обединим усилията си за постигане на тези цели.

В съответствие с това нашите съответни правителства чрез представители, събрани в град Сан Франциско, след като представиха своите пълномощия, намерени за редовни, приеха тази Харта на Организацията на Обединените нации и с това учредяват международна организация под наименованието Обединени нации."

Avas                                                                                                                                 Източник 

Не пропускайте

Динан, Белгия

Топ дестинации в Испания

Фонтанелато, Италия

Интересни факти за джинсите (дънките)