19.06.1862 - Конгресът премахва робството в САЩ

Робството е социално-икономическа или правна система, при която хора, наричани роби са разглеждани като собственост на други хора, наричани робовладелци. Робите не притежават лична свобода и често са подложени на принудителен труд - тe могат да бъдат купувани, продавани или притежавани от момента на тяхното залавяне, покупка или продажба. Лишени са от правото да се придвижват, да отказват да работят или да изискват заплащане за труда си, а в някои правни системи собствениците имат правото дори да изтезават или убиват своите роби. 

Робството е известно от дълбока древност, но се проявява в различни форми при различните цивилизации. Изглежда, че историческият си произход дължи на практиката военопленниците да бъдат използвани като работна ръка. Такава е и съдбата на някои завладяни и поробени народи. Културният разцвет на древна Атина и древен Рим например е основан на икономика, базирана изцяло на робски труд.

С прехода от робството към феодализма по-голямата част от работната сила вече не е робска. Въпреки това, робството не изчезва, а остава повече или по-малко маргинален социален статус, като се подновява в широк мащаб по време на колонизацията на Америка. Трансатлантическата търговия с роби е може би най-емблематичната картина на робството поради нейната продължителност (векове), обхват (общо няколко десетки милиони роби) и нейното историческо въздействие (особено върху Съединените щати и Африка).

Движението против робството започва също от древността, но придобива нов тласък от края на XVIII век, когато завършва с премахването на робството в повечето страни по света, но не без силна съпротива. 

Един от първите протести срещу робството идва от немски и холандски квакери в Пенсилвания през 1688 г. Парламентът на Британската империя забранява робството в почти всички свои територии през 1833 г. В САЩ забраната влиза в сила през декември 1865 г.

Днес робството е официално забранено във всички държави по света след влизане в сила на Международния пакт за граждански и политически права. Последната държава, която отхвърля робството е Мавритания през 1981 г.

Деца-войници в Етиопия, 2010 г.                                                        Снимка: AnnaMaria Donnoli 

Въпреки това според различни оценки броят на съвременните роби е между 20 и 36 милиона души - едно от най-ниските относителни нива в световната история. Повечето от тези хора са главно в Южна Азия и са загубили свободата си като обезщетение за неизплатени дългове или обещания. Съвременното робство е свързано преди всичко с практиката на заробване на длъжници, нови форми на крепостно право, деца-войници, домашни прислужници под строг надзор, насилствени бракове и трафик на хора.

Avas                                                                                                                                Източник

Не пропускайте

Мелк, Австрия

Линдау, Германия

Руан, Франция

Най-кървавите империи в историята!