ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайт www.avas.bg

Добре дошли в www.avas.bg!

Avas.bg предоставя бърз и непосредствен достъп чрез препратки (hyperlinks) към сайтове, групирани в различни катергории: новини, спорт, здраве, храна, игри, изкуство и култура, кариера, наука и образование и други при спазване на настоящите условия.

Avas.bg се администрира от АВАС.БГ ЕООД с ЕИК 203263624.

Моля, запознайте се с настоящите общи условия, защото с достъпа, разглеждането, регистрацията, използването на уебсайта по какъвто и да е начин, вие потвърждавате, че сте запознати и приемате безусловно да сте обвързани с настоящите условия.

1. Действие

1.1. Настоящите ОУ регламентират отношенията между потребителите („Вие”) и администраторa на сайта („Ние”) във връзка с използването на уебсайт с адрес /URL/ www.avas.bg („Сайт”). Всяко използване на сайта ще се счита за изразено от потребителя информирано съгласие за приемането на настоящите условия. С приемането на тези ОУ, вие се съгласявате да се информирате за промените и продължаване на използването на уебсайта след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита за приемане и съгласие с последната публикувана версия на тези условия.

1.2. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители.

1.3. ОУ влизат в сила от момента, в който потребителят използва за пръв път сайта или създаде потребителски профил, приложими са при всяко използване на сайта и са валидни до закриването на профила на потребителя и/или преустановяване използването на сайта.

2. Достъп

2.1. Достъп до сайта се предоставя както на нерегистрирани потребители, така и на регистрирани потребители. За някои услуги може да се изисква регистрация с потребителски профил чрез попълване на задължителните данни в регистрационната форма и приемане на ОУ с бутона за съгласие. При създаване на профил, потребителят гарантира, че въведената информация във формата за регистрация е вярна, пълна и точна и че ще поддържа тази информация актуална при промени в данните. Потребителят е задължен да уведоми незабавно aдминистратора за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

2.2. Със създаването на потребителски профил в сайтa, вие декларирате своето информирано, неотменно и изрично съгласие, че при никакви обстоятелства наши рекламни съобщения, кампании както и всички и всякакви други съобщения, изпратени до вашия регистриран мейл, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, вие можете да заявите това или чрез бутон за отписване, където е приложимо, или чрез мейл, изпратен през формата за контакт с нас .

3. Съдържание. Обща характеристика. Изисквания.

3.1. Сайтът www.avas.bg има информативен характер. Съдържанието на сайта включва статичното, динамично, функционално и интерактивно съдържание, което се намира в страниците на сайта.

3.2. Никаква част от този уебсайт не може да се разглежда като предложение за закупуване на продукт или услуга или за сключване на договор с администратора с какъвто и да е предмет. Този сайт е предназначен единствено за информационни цели.

4. Отговорност

4.1. Съдържанието и ресурсите на сайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност.

4.2. Потребителят носи пълна отговорност за законосъобразното използване на сайта, както и за всички действия в сайта, осъществявани през неговия профил.

4.3. Ние си запазваме правото да поемем защитата и контрола по всеки един въпрос, касаещ обезщетение и компенсация от вредоносни действия на потребител, като това не изключва отговорността и не освобождава потребителя от задължението за обезщетение.

5. Ограничаване на отговорността

5.1. Ние се стремим да поддържаме точна, вярна и актуална информация в сайта, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Не носим отговорност за последиците, както и за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, информацията в сайта, употребата или невъзможността от употреба на сайта в цялост или отделна функционалност. Цялата информация в сайта се предоставя в съоветствие с действащото българско законодателство, без гаранция от наша страна за нейната точност, пълнота и актуалност.

5.2. Не носим отговорност и не даваме гаранции за:

  • Полезността на съдържанието и информационните ресурси на този сайт, включително за актуалност, пълнота и достоверност на информацията, съдържаща се в други източници и сайтове, към които www.avas.bg препраща;
  • Съдържанието на сайта да отговаря на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други;
  • Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен.

6. Лични данни и поверителност

6.1. Този сайт използва cookies. За идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта, използваме cookies. Така наречените “бисквитки” или cookies представляват малък файл от букви и цифри, който инсталираме на вашия компютър, ако сте съгласни. Тези cookies ни позволяват да ви отличим от останалите потребители на уебсайта, за да ви осигурим по-добър опит, когато разглеждате или използвате сайта, а също и да подобрим качеството на сайта. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет.

6.2. В случай, че се регистрирате в сайта, събирането, обработването и съхранението на личните ви данни се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.

6.3. Личните данни, които събираме в сайта са необходими за предоставянето на качествени услуги и ресурси, за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта, за своевременна техническа и друга помощ при необходимост, за анализ на тенденциите в интернет.

6.4. Когато посещавате сайта вие се идентифицирате като потребител чрез вашата потребителска регистрация или чрез вашия IP адрес, който представлява поредица от четири групи цифри и обозначава интернет адреса, откъдето осъществявате достъп до уебсайта. Вашият IP адрес насочва към вашия интернет доставчик и може да бъде проследим от всеки, който въведе този адрес и направи търсене в интернет по него.

6.5. Предоставените лични данни съхраняваме за период от време, който е необходим за да изпълним целите, за които събираме и обработваме тези данни, така както са посочени в настоящите ОУ и в други случаи, определени със закони.

6.6. Личните данни не се предоставят при никакви обстоятелства на трети лица, освен в случаите, когато сме получили вашето изрично съгласие за това, в случаите, предвидени в закона или при доказана злоупотреба с лични данни. Не продаваме, нито отдаваме под наем, нито предоставяме възмездно и не разпространяваме идентифицираща лична информация от вашия потребителски акаунт на други компании, организации и трети страни.

6.7. Информацията от лог файлове използваме за изготвянето на статистики за посещаемостта на сайта. Необработените данни не се разкриват публично и се унищожават периодично.

6.8. За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

6.9. Администраторът не носи отговорност, нито предоставя гаранции срещу неоторизиран достъп до каквато и да е информация или до част от предоставената персонална информация.

7. Интелектуална собственост

7.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на администратора или на трети лица и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и конвенции. Не е разрешено използването на търговски марки, лога, изображения и други обекти на интелектуална собственост, достъпни в сайта без изричното писмено съгласие на техния собственик. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на администратора.

7.2. Ние нямаме задължение да следим за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на външни източни, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание.

8. Неразрешено използване

Забранено е извършването на което и да е от следните действия от потребители на убесайта: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

9. Приложимо право

9.1. Ние не гарантираме, че съдържанието или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България.

9.2. За неуредените с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, ще се разрешават чрез преговори по взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася за разглеждане от компетентния български съд.

По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Всички права върху този сайт принадлежат и са собственост на aдминистратора.

В сила от 01.01.2017 г.


© 2017 АВАС.БГ ЕООД Всички права запазени.